Målsætninger

Målsætninger

Overordnet målsætning:

HFH´s spillere, trænere, ledere og forældre – skaber og udfylder de rammer, hvor alle – uanset køn, alder og håndboldmæssig udvikling – kan få gode oplevelser med håndboldspillet og klubbens aktiviteter.

Alle både yder til – og nyder af – fællesskabet

Sportslig målsætning:

HFH er såvel en bredde- som en eliteklub. Spillerne kan både få sportslige udfordringer med optimal udvikling af den enkelte, og mere motionsprægede tilbud, så de oplever glæden ved at spille og får håndboldmæssige færdigheder, uanset niveau.

Resultat-mæssigt når HFH i alle rækker længst muligt – ud fra de muligheder og vilkår, der aktuelt er, eller kan skabes.

Klubben fungerer samlet, så den har et godt image og er attraktiv for trænere, medlemmer og ledere.

Sportslig strategi:

Det sportslige og det sociale har samme vægt, særligt hos de yngste hold.

Her stiles mod at give samme/relevante muligheder og tilbud for hold 1 som for hold 2 og 3.

Der arbejdes på at have (min.) 2 hold i alle rækker m.h.p. tilbud for både elite- og breddespillere.

Træningsmængde og form er prioriteret og synlig.

 

Sportslig udvikling for både den enkelte og holdet:

* HFH har en beskrevet håndboldmæssig ”rød tråd”

* deltagelse i stævner (Påske Cup, Partille Cup, HEI/Ribe, startstævner, og evt. julestævne)

* uddannede trænere, og ”ikke forældre” ca. fra U14 og ældre. Ikke forældre som ansvarshavende i afdelingerne – så vidt muligt.

Trænerrekruttering og udvikling:

* trænersparring

* kurser

* Kontrakter inkl. årlig børneattest

* Informationsfolder til trænere/hjælpetrænere

Voksne holdledere, optimalt med synergieffekt med træner.

Holdleder opgaverne er beskrevet.

Organisatorisk målsætning:

HFH afstemmer og prioriterer aktiviteter og ressourcer af enhver art, for at bevare og udvikle en sund klub, både sportsligt og økonomisk.

HFH fremstår gennemskuelig og sammenhængende – synlighed for alle medlemmer og samarbejdspartnere.

Frivillige, aktive hjælpere er en forudsætning for en forening som HFH.

Det enkelte hold har tilknyttet ansvarlige, kompetente voksne – enten som trænere, holdledere eller ledere.

HFH følger gældende lovgivning.

Organisatorisk strategi:

Der iværksættes ikke aktiviteter, som der ikke findes eller kan skaffes ressourcer til. Aktiviteter prioriteres.

Arbejdet med bredde og elite skal fungere både samordnet og delt i bestyrelse og udvalg.

Bestyrelsesmedlemmer indgår som medlemmer i udvalg, og er tilknyttet de forskellige hold.

Desuden ved indgåelse af ex. holdfællesskab og ved samarbejdsaftale med HCM.

Frivilligt arbejde er en forudsætning for klubbens drift, og opgaver og muligheder herfor i talesættes ved startmøder, klubarrangementer mv.. Frivillige findes både blandt spillere, forældre/familie og håndboldinteresserede. Udvalg og opgaver fremgår på hjemmesiden, desuden diverse ad hoc opgaver.

Medlemskab jf. vedtægterne.

HFH´s hjemmeside rummer alle væsentlige oplysninger for spillere og ledere, og justeres løbende.

Retningslinjer for køb, kørsel, betingelser for sponsorering og lignende er beskrevet.

Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer sætter sig ind i relevant lovgivning, dels almen og lokal, samt foreningsrelateret. Eks. regler, love og informationer fra Håndbold kreds 3 (http://www.dhf.dk/JHF-Kreds-3.aspx) , Jysk Håndboldforbund (http://www.dhf.dk/JHF.aspx) og Dansk Håndboldforbund (http://www.dhf.dk/DHF.aspx).

Hyppigt anvendte eksempler er også børneattester, godtgørelse, spillercertifikater, kampafvikling, Idrætsrådet (http://www.irhk.dk/) og Herning Elite (http://www.herningelite.dk/) .

Træningsfaciliteter skal matche periodens spillere og opgaver, og muligheder for udvikling forfølges.

Dette både i haltid og træningsredskaber samt boldtyper mv. Manglende haltid har været et indsatsområde i en lang periode. (HFH har hjemmebane i Sportscenter Herning (http://www.sportscenterherning.dk/ ).

Social målsætning:

Alle både nyder af – og yder til – fællesskabet og klubben.

Der er indbyrdes respekt og sammenhold, såvel på holdet som på tværs af hold.

HFH er kendetegnet ved både hygge og sjov, disciplin, ”takt og tone”, og positivt engagement.

Social strategi:

Klubben fungerer kun når samtlige medlemmer tager ansvar, og yder en eller anden indsats, både på eget hold og på tværs af hold. Dette formuleres ved alle mulige lejligheder. Fordele ved det frivilligt arbejde fremhæves. (eks. samfundsmæssigt ansvarlig, få indflydelse, sport og motion, ansvar for hinanden, fællesskab på tværs ”jeg-vi-os”, ens barn er stolt over at man deltager)

Bestyrelse, udvalgsmedlemmer, trænere og holdledere udviser rummelighed for alle de forskellige spillere, børn, forældre- og trænere/bestyrelsesmedlemmer – der er.

Det sociale indgår som en del af det sportslige. Det håndboldmæssige og hold-sociale ligger primært hos trænerne, mens evt. familiært sociale hensyn ligger hos klubbens bestyrelse. Alle hold har tilknyttet et medlem fra bestyrelsen, så man ved hvem man kan henvende sig til.

Bestyrelse, udvalg og trænere planlægger og koordinerer i samarbejde, hvad der skal foregå i løbet af sæsonen:

* på hold/på tværs af hold (eks. julesjov, strandhåndbold, stævner, håndboldskole, overnatning og fællesspisning)

* HFH som en synlig klub blandt flere i Holing (eks. Spor 12 x 2 årligt, opslag, pokaler)

* Samvær (eks. Spor 12, stævner, ”brag i hallen”/kaffe ved kampe, træner/leder komsammen)

Siden 2005 har HFH tilsluttet sig JHF/DHF´s ”fairplay klub”. Det drejer sig om fairplay både på og udenfor banen, og overfor såvel eget hold, modstanderne og dommerne. Ved adfærd, der groft overtræder fairplay, reageres der fra klubbens medlemmer og ledelse. Stævneansvarlige/dommere kan i værste fald bortvise en person, dette jf. retningslinjerne, se gerne her: http://www.jhf-forbund.dk/JHF/Dommere/FairPlay.aspx

Gør det positivt og sjovt at være til håndbold – både for spillerne, trænerne og dommerne og for tilskuerne.

Bestyrelsen har fastlagt retningslinjer i forbindelse med brugen af sociale medier som f.eks. facebook som informationskilde til spillere.

Vælger et hold indenfor HFH, at oprette et fællesskab i form af f.eks. en gruppe på facebook eller tilsvarende på andre medier, til brug af informationsgivning der relaterer til HFH som f.eks.omkring kamp, træning osv. skal træner(e) være administrator på gruppen.

Formanden skal ligeledes inviteres, og deltage som passivt medlem.

Der har i den sidste tid været stor fokus på brugen af disse medier i den offentlige presse, da man desværre har set dårlige og mindre heldige eksempler, hvor gruppen er blevet brugt til at mobbe og chikanere enkelte personer.

Da vi som forening tager afstand fra mobning mm., gør vi med denne holdning klart, at såfremt medierne bruges i HFH regi, så skal vi have mulighed for at have et indblik i den kommunikation, der foregår på de sociale medier.

Benytter man på sit hold et sådant fællesskab, skal man fortsat sikre at HFH´s hjemmeside er opdateret med holdets aktiviteter, da det er vores vindue udadtil for nye potentielle medlemmer og forældre.