VEDTÆGTER FOR HERNING FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER

 

§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Herning Forenede Håndboldklubber (HFH)

Foreningens hjemsted er Herning Kommune

 

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at fremme interessen for håndbold og skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes udøvelse af sporten.

 

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Foreningen er medlem af Jysk Håndbold Forbund under Dansk Håndbold Forbund og undergivet disses love og bestemmelser.

Foreningen er endvidere medlem af DGI Midtjylland under DGI og er undergivet disses love og bestemmelser.

 

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der ikke er ekskluderet af en klub under DHF eller DGI

Stk. 2. I foreningen optages såvel aktive som passive medlemmer.

Aktive medlemmer er spillere, samt ledere/udvalgsmedlemmer, der aktivt yder en vedvarende indsats for klubbens drift, og som er anført på de forskellige udvalgs lister.

Passive medlemmer er spillere, der midlertidigt ikke spiller/betaler kontingent pga. skader, skoleophold o.l., samt tidligere spillere/trænere/ledere, der ad hoc medvirker i klubbens aktiviteter. Desuden dommere, der er tilknyttet klubben.

 

§ 5 FORENINGENS KONTINGENT

Stk. 1. foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent opkræves helårligt for perioden 1. august til 31. juli.

Stk. 2. Kontingent indbetales til klubbens bankkonto. Kvittering for indbetalt kontingent er medlemsbevis.

 

§ 6 UDMELDELSE – EKSKLUSION

Stk. 1. Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel. Der ydes ikke refusion ved udmeldelse.

Stk. 2. restance med betaling af kontingent udover 3 måneder medfører at såvel aktive som passive medlemmer slettes som medlemmer af foreningen. Såfremt en person – der slettes som medlem som følge af kontingentrestance – på ny søger om medlemskab, skal alle kontingentrestancer plus et administrationsgebyr indbetales.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver at min. 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusion. Et ekskluderet medlem kan forlange sin sag optaget på dagsordenen på den førstkommende generalforsamling.

 

§ 7 GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. januar – 28. februar. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse finder sted ved opslag på klubbens hjemmeside samt pr. mail til klubbens medlemmer + relevante samarbejdspartnere, forældreforeningen, HFH’s venner, Holing og Herning Elite mm. Indkaldelse kan efter bestyrelsens beslutning ske pr. brev til hvert enkelt medlem.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke har kontingentrestance. Desuden har forældre til børn under 16 år stemmeret med én stemme pr. barn. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 8 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

                      1. Valg af dirigent

                      2. Formandens beretning

                      3. Beretning fra udvalg nedsat under foreningen

                      4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

                      5. Fastsættelse af kontingentsatser

                      6. Behandling af indkomne forslag

                      7. Valg til bestyrelsen

                                            a) Valg af formand (ulige år)

                                            b) Valg af kasserer (lige år)

                                            c) Valg af sekretær (ulige år)

                                            d) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 2 i ulige år)

                      8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

                      9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

                      10. Evt.

 

§ 9 PROCEDURE

Stk. 1. generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §§ 15 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningen på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem foregå skriftligt.

Stk. 3 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. Referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten beslutter.

 

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

Stk. 2. generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Stk. 3. Om indkaldelsesmåde gælder bestemmelserne i § 7.

 

§ 11 BESTYRELSE

Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens daglige ledelse. Bestyrelsen består af Formand, kasserer, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer. Der afholdes mindst 6 årlige bestyrelsesmøder. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsessuppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsesmøde kan begæres afholdt af 2 bestyrelsesmedlemmer. I så fald skal mødet afholdes senest 8 dage efter formandens modtagelse af begæringen.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.

Stk. 4 Hvis der er stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 12 TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.

 

§ 13 REGNSKAB

Foreningens regnskabsår er kalenderåret dvs. 1/1 - 31/12.

 

§ 14 REVISION

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 8.Revisorerne skal gennemgå klubbens bogføring og påse, at beholdningerne er tilstede.

Stk. 2. Revisorerne gennemgår driftsregnskab og status inden generalforsamling og forsyner regnskabet med deres påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning. Mindst den ene af revisorerne skal være regnskabskyndig.

 

§ 15 VEDTÆGTÆNDRINGER

Stk. 1. Til vedtagelse af vedtægtsændringer skal min. 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget.

Stk. 2. Forslag til vedtægterne skal offentliggøres ved opslag i Sportscenter Holing senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

§ 16 FORENINGENS OPLØSNING

Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling og kræver, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 2. Stemmer mindst ¾ for klubbens opløsning, men er der ikke et tilstrækkeligt antal fremmødte, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Stk. 3. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål. Generalforsamlingen træffer ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue.

 

Vedtaget på generalforsamling 26/2 2014