VEDTÆGTER FOR HERNING FORENEDE HÅNDBOLDKLUBBER

§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Herning Forenede Håndboldklubber (HFH).
Foreningens hjemsted er Herning Kommune

§ 2 FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at fremme interessen for håndbold og skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes udøvelse af sporten. Dette formål kan opnås ved at varetage og udbygge kvalificerede tilbud med et fysisk, psykisk og socialt sigte, hvor håndbold i bred forstand står i centrum, således at såvel foreningskulturen samt håndboldkulturen styrkes og udvikles.
Videre medvirker foreningen til at styrke en glidende overgang fra børne- og ungdomshåndhold over den voksne alder og indtil den tredje alder.
Foreningens sportskultur bygger på et værdigrundlag, som er baseret på engagement, humor, tolerance, åbenhed, ærlighed og respekt.

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER
Foreningen er medlem af Jysk Håndbold Forbund under Dansk Håndbold Forbund og undergivet disses love og bestemmelser.
Foreningen er endvidere medlem af DGI Midtjylland under DGI og er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål

Stk. 2. Indmeldelse er gyldigt når kontingent er betalt. Der kan optages passive medlemmer, som betaler kontingent til foreningen. Passive medlemmer har ikke adgang til idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen

§ 5 FORENINGENS KONTINGENT
Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen Dette gælder kontingent for aktive som passive medlemmer. Kontingent opkræves helårligt for perioden 1. maj til 30. april. Der er mulighed for at fastsætte differentierede kontingenter. Der kan fastsættes differentierede kontingenter og tillægskontingent. Bestyrelsen kan bemyndiges til at fastsætte differentierede kontingenter og tillægskontingent

Stk. 2. Kontingent indbetales til klubbens bankkonto eller via af andet af klubben godkendt betalingssted. Kvittering for indbetalt kontingent er medlemsbevis.

Stk. 3. Differentierede kontingenter og tillægskontingenter kan pålægges når omkostningerne ved den enkelte aktivitet eller det niveau, som håndbolden ydes på begrunder dette.

§ 6 UDMELDELSE – EKSKLUSION
Stk. 1. Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel. Der ydes ikke refusion ved udmeldelse.

Stk. 2. Restance med betaling af kontingent udover 3 måneder medfører medlemmer slettes som medlemmer af foreningen. Såfremt en person – der slettes som medlem som følge af kontingentrestance – på ny søger om medlemskab, skal alle kontingentrestancer plus et administrationsgebyr fastsat af bestyrelsen indbetales.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning hertil. Der ses bl.a., men ikke udtømmende, som særlige forhold, at:

 • Et medlem eller pågældendes forældre/pårørende med overvejende sandsynlighed ikke
  overholder foreningens vedtægter eller retningslinjer
 • Et medlem eller pågældendes forældre/pårørende udviser grov optræden i forbindelse med foreningens aktiviteter og tilbud. Bestyrelsens beslutning herom kræver at min. 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusion. Et ekskluderet medlem kan forlange sin sag optaget på dagsordenen på den førstkommende generalforsamling, hvortil den pågældende har adgang under sagens behandling. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse. Eksklusion forudsætter, at 2/3 stemmer for eksklusion for den er endelig.

§ 7 GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. August – 1. Oktober.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse finder sted ved opslag på klubbens hjemmeside samt pr. mail til klubbens medlemmer + relevante samarbejdspartnere, forældreforeningen, HFH’s venner, Holing og Herning Elite mm. Indkaldelse kan efter bestyrelsens beslutning ske pr. brev til hvert enkelt medlem.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke har kontingentrestance. Desuden har forældre til børn under 16 år stemmeret med én stemme pr. barn. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8 DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg nedsat under foreningen
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingentsatser
 7. Valg af mellem 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Evt.

§ 9 PROCEDURE
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §§ 15 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningen på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem foregå skriftligt.

Stk. 3 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. Referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten beslutter.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes når mindst 1/5 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

Stk. 2. generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor
bestyrelsen med oplysning om de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Stk. 3. Om indkaldelsesmåde gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11 BESTYRELSE
Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens daglige ledelse. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og således mindst af Formand, kasserer og sekretær samt indtil 4 yderligere bestyrelsesmedlemmer. Der afholdes mindst 6 årlige bestyrelsesmøder.
Det tilstræbes, at bestyrelsen træffer beslutninger i enighed. Videre tilstræbes det, at bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer. Består bestyrelsen af et lige antal medlemmer, er formandens stemme afgørende ved uenighed.
Der føres protokol over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsessuppleanter kan efter bestyrelsens ønske deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsesmøde kan begæres afholdt af 2 bestyrelsesmedlemmer. I så fald skal mødet afholdes senest 8 dage efter formandens modtagelse af begæringen.

Stk. 3. Består bestyrelsen af 3-4 medlemmer, er den beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. Består bestyrelsen af et højere antal end 4 medlemmer, er bestyrelsen beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Stk. 4 Hvis der er stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

§ 12 TEGNINGSRET OG HÆFTELSE
Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.
Foreningen hæfter alene med dens formue. Bestyrelse, udvalg, medlemmer og andre hæfter ikke personligt overfor foreningens forpligtelser.

§ 13 REGNSKAB
Foreningens regnskabsår løber fra 1/7 til 30/6.
I omlægningsperioden løber regnskabsåret fra sidste regnskab til 30/6 2019.

§ 14 UDVALG
Stk. 1 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/grupper til løsning af opgaver, som bestyrelsen finder relevante. Bestyrelsen fastsætter selv retningslinjerne for udvalgene.
Nedsatte udvalg skal være underlagt den til enhver tid værende bestyrelse.

§ 15 REVISION
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 8. Revisorerne skal gennemgå klubbens bogføring og påse, at beholdningerne er tilstede.

Stk. 2. Revisorerne gennemgår driftsregnskab og status inden generalforsamling og forsyner regnskabet med deres påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning. Mindst den ene af revisorerne skal være regnskabskyndig.

§ 16 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1. Til vedtagelse af vedtægtsændringer skal min. 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget.

Stk. 2. Forslag til vedtægterne skal offentliggøres ved opslag i Sportscenter Holing senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 17 FORENINGENS OPLØSNING
Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling og kræver, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 2. Stemmer mindst ¾ for klubbens opløsning, men er der ikke et tilstrækkeligt antal fremmødte, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Stk. 3. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål. Generalforsamlingen træffer ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue.

Vedtaget på generalforsamling 5/9-2018